Vlada Srbije donela je Uredbu kojm je propisana tarifa za advokate koji pružaju besplatnu pravnu pomoć, zatim po kojoj se sastavljaju javnobeležničke isprave i posreduje u rešavanju sporova, kada su stranke korisnici besplatne pravne pomoći.

Tarifa je, ovim aktom, propisana u bodovima za pojedinačne radnje koje advokati preduzimaju, a jedan bod iznosi 100 dinara. Takođe je predviđeno ograničenje najvišeg iznosa ukupne nagrade za rad i naknade troškova po ovom tarifniku, koji je u celosti objavljen u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Besplatna pravna pomoć je besplatna za građane koji dobiju pravo na tu uslugu, ali nije besplatna za advokate jer njih plaća država.

PROČITAJTE JOŠ - Nova pravila za "paušalce": Advokatima niži koeficijent, a veći porez!

Oni koji žele da pružaju ovaj vid pomoći prijavili su se Advokatskoj komori Srbije i upisani su u Registar pružalaca bersplatne pravne pomoći i podrške koji vodi Ministarstvo pravde.

Tarife su manje od propisanih za službenu odbranu i daleko manje nego što su advokati očekivali.

Kada je u pitanju krivični postupak advokat će za kompletnu odbranu u istrazi, na suđenju i u žalbenom postupku, prema ovom tarifniku, moći od države da naplati najviše 130.000 dinara bez obzira koliko dugo trajao čitav postupak.

Tarifnik za odbranu u postupku za krivična dela za koje je zaprećena kazna zatvora do osam godina advokatu pripada nagrada za rad i naknada troškova za sastav obrazloženog podneska od 100 bodova, što je 10.000 dinara.

Za odbranu, zastupanje privatnog tužioca, zastupanje u postupcima za izricanje mere bezbednosti, oduzimanje imovinske koristi i ostvarivanje prava osuđenog lica neosnovano lišenog slobode dobiće 12.000 dinara, za odloženo suđenje 5.000 dinara, a za pisanje žalbe 22.000 dinara.

Tarifnik je ograničio ukupan iznos nagrade za rad i naknade troškova advokata za prethodni postupak tako da može da dobije najviše 36.000 dinara, za prvostepeni postupak može biti najviše 60.000 dinara, a za drugostepeni postupak može biti najviše 34.000 dinara.

Kompletna odbrana u prekršajnom postupku je ograničena na 300 bodova odnosno na 30.000 dinara, a u tarifniku su pobrojani postupci redom od parničnog vanparničnog, razvod braka i drugi.

Najskuplje će se plaćati Ustavna žalba, 45.000 dinara, pod uslovom da je Ustavni sud usvojio ustavnu žalbu.

U tarifniku se precizira da naknada za rad i naknada troškova advokatu neće pripasti ako je ustavna žalba podneta protiv pojedinačnog akta ili radnje kojim je povređeno ili uskraćeno Ustavom zajemčeno ljudsko ili manjinsko pravo i sloboda više lica koje se nalaze u istoj pravnoj situaciji.

Kada su u pitanju javni beležnici, njihove usluge besplatne pravne podrške plaćaće se 40 odsto od nagrade za rad i naknade troškova koje su utvrđene na osnovu Javnobeležničke tarife.

Ista naknada predviđena je i za posrednike u rešavanju sporova - 40 odsto od nagrade za rad i naknade troškova koje su utvrđene na osnovu Pravilnika o Tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja.

Vlada je najavila da će na svakih šest meseci preispitivati visinu nagrade za rad i naknade troškova za pružanje besplatne pravne pomoći utvrđene ovom uredbom i u zavisnosti od finansijskih efekata na budžet, može povećati ili smanjiti propisane iznose.