JED­NO­GLA­SNA od­lu­ka ko­ju je do­neo ži­ri 41. film­skih su­sre­ta u Ni­šu (Sne­ža­na Nik­šić, Zla­ta Nu­ma­na­gić i Bo­ži­dar Sto­šić), iza­zva­la je odu­še­vlje­nje vi­še od 50 glu­ma­ca, kao i bli­zu 2.000 lju­di, ko­je je u kon­ti­nu­i­te­tu pra­ti­lo ovo­go­di­šnju smo­tru glu­mač­kih ostva­re­nja. Gran-pri "Na­i­sa" do­bio je Pe­tar Kralj, ko­ji je na­gra­đen naj­ve­ćim glu­mač­kim pri­zna­njem za kre­a­ci­ju Ob­ra­da Sreć­ko­vi­ća u fil­mu "Si­nov­ci" Si­ni­še Ko­va­če­vi­ća. Ta­ko se Kralj, po­sle "Pa­vla Vu­i­si­ća" za iz­u­ze­tan glu­mač­ki do­pri­nos fil­mu oven­čao u Ni­šu još jed­nom iz­u­zet­nom na­gra­dom.
Mla­da glu­mi­ca Na­da Šar­gin po­sle već dve osvo­je­ne na­gra­de na fe­sti­va­li­ma u So­po­tu i u Her­ceg No­vom, do­bi­ja pri­zna­nje za, po mi­šlje­nju ži­ri­ja "bri­ljant­no od­i­gra­nu ulo­gu Sa­le­ta u Fil­mu "Su­tra uju­tro", gde na­sta­vlja da ne­pri­ko­sno­ve­no do­mi­ni­ra film­skim ekra­nom. "Ca­ri­ca Te­o­do­ra", na­gra­da za naj­bo­lju žen­sku ulo­gu, bi­će pod­strek za da­lje ulo­ge, o ko­ji­ma, ka­ko nam ka­že, još ne­ma ja­snu pred­sta­vu.
- To je još jed­na ve­li­ka po­tvr­da ne sa­mo za me­ne, već i za ce­lu eki­pu, ko­ja je ra­di­la kao jed­no - ka­že Na­da Šar­gin, pod­se­ća­ju­ći na pret­hod­nu oce­nu La­ze Ri­stov­skog iz­re­če­nu na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re "da uspeh fil­ma tre­ba tra­ži­ti u auto­ri­ma, ko­ji su ra­di­li kao da je stra­šna za­ve­ra u pi­ta­nju".
Ži­ri je na­gra­du "Car Kon­stan­tin" zbog "ta­len­ta, ko­jim raz­ga­lju­je du­šu" za ulo­gu Ozre­na Ću­ka u fil­mu "Uslov­na slo­bo­da" i svog ime­nja­ka u ostva­re­nju "Se­dam i po" do­de­lio Mi­la­nu La­ne­tu Gu­to­vi­ću. Sa­zna­nje o na­gra­di za epi­zod­nu mu­šku ulo­gu za­te­klo je Ne­boj­šu Glo­gov­ca, ne­sprem­nog, ka­ko pri­zna­je, iako ga od afi­r­ma­ci­je glu­mač­ka pri­zna­nja ne za­o­bi­la­ze. Za od­lu­ku ži­ri­ja, ko­ji joj je do­de­lio Po­ve­lju za iz­u­zet­nu žen­sku ulo­gu ni­je bi­la sprem­na ni Na­da Ma­can­ko­vić, ko­ju su pro­bu­di­li ju­če ne­što po­sle 13 sa­ti ka­ko bi joj sa­op­šti­li vest. Pret­hod­ne no­ći je eki­pa fil­ma Mi­ke Alek­si­ća "Stvar sr­ca" pro­sla­vlja­la uspe­šnu pre­mi­je­ru...
- Ma ka­da su me pro­či­ta­li ta­mo ju­če, po­čeo je da mi "ra­di" sto­mak, ma­da sam ja "sta­ra ku­ka", na­gra­da sam se na­do­bi­jao, ne mo­gu da ka­žem dru­ga­či­je - pre­no­si nam Glo­go­vac svo­je uti­ske, ne­po­sred­no po­sle ob­ja­vlji­va­nja od­lu­ke ži­ri­ja, ko­ja je do­šla usled is­ko­ra­če­nja, ka­ko je is­ta­kla Sne­ža­na Nik­šić, "za jed­na pr­sa is­pred svo­je ge­ne­ra­ci­je".
Po­ve­lja za iz­u­zet­nu mu­šku ulo­gu pri­pa­la je Vu­ku Ko­sti­ću za ulo­ge u fil­mo­vi­ma Mi­ke Alek­si­ća i Si­ni­še Ko­va­če­vi­ća. Naj­mla­đi na­gra­đen glu­mac je Ni­ko­la Ra­ko­če­vić, ko­ji je za­i­grao u Ko­va­če­vi­će­vim "Si­nov­ci­ma" Mi­la­na Sreć­ko­vi­ća - stri­ca, za ko­ga je pro­jek­ci­ja fil­ma na ni­škom fe­sti­va­lu pro­la­zi­la uz "zno­je­nje dla­no­va i stal­nu tre­mu".
Glum­ci­ma omi­lje­na na­gra­da, ko­ja se do­de­lju­je uz ži­ri­ra­nje pu­bli­ke, pri­pa­la je La­za­ru Ri­stov­skom, ko­ji je osim za glum­ca ve­če­ri (ulo­ga u fil­mu "Su­tra uju­tro" Ole­ga Nov­ko­vi­ća) pro­gla­šen i za naj­po­pu­lar­ni­jeg glum­ca fe­sti­va­la.